top of page

רחובות ומתחמים  > דיור מיוחד, עין התכלת, נתניה

דיור מיוחד, עין התכלת, נתניה

תכנית בנין עיר להרחבת פרויקט דיור מיוחד.

הוספת 122 יח"ד למבנה דיור ציבורי קיים ע"י תוספת שלוש קומות ושני אגפים למבנה הקיים.

לקוח: עמיגור

תקופת התכנון: 2014-היום

שטח התוכנית: כ-5.6 דונם 

נתונים נוספים: כ-234 יח"ד

סטטוס: התכנית לפני דיון להפקדה

bottom of page