top of page

רובעים ושכונות > הרובע הצפוני, גבעת שמואל

הרובע הצפוני, גבעת שמואל

תכנית מפורטת לצפון העיר גבעת שמואל.

הכנת תכנית מפורטת המציעה יצירת רצף שצ"פים במגוון קנה-מידה, חיבור למרקם העירוני באמצעות בינוי ורחובות המשכיים, עירוב שימושים (מסחר, תעסוקה, מבני ציבור וכו') וחזיתות מסחריות.
לקוח: עיריית גבעת שמואל

תקופת התכנון: 2014-היום

שטח התוכנית: כ-222 דונם   

נתונים נוספים: 1,443 יח"ד, כ-24,700 מ"ר למסחר, כ-80,400 מ"ר לתעסוקה, כ-19 דונם למוסדות ציבור.

סטטוס: התכנית לפני דיון להפקדה

bottom of page