top of page

רובעים ושכונות > שכונת עין התכלת, נתניה

שכונת עין התכלת, נתניה

תכנית בנין עיר לשכונת עין התכלת בנתניה.

תוכנית להקמת בינוי מגוון בתמהיל של מגדלים ובניה מרקמית, תוך שימת דגש על המרחב הציבורי ועיצובו העירוני, הקצאת שטחי ציבור, שצ"פים ואטרקציה תיירותית.

לקוח: רשות מקרקעי ישראל

תקופת התכנון: 2013-היום

שטח התוכנית: כ-85 דונם 

נתונים נוספים: 900 יח"ד (600 יח"ד מגורים + 300 יח"ד לדיור מיוחד), 30,000 מ"ר מלונאות,

8,000 מ"ר מסחר.

סטטוס: התכנית לפני דיון להפקדה

bottom of page