top of page

רחובות ומתחמים  > יצחק שדה, תל אביב

יצחק שדה, תל אביב  

תכנית בנין עיר למגדל מעורב שימושים בלב המע"ר.

התכנית כוללת עירוב שימושים אנכי, לרבות: מסחר, משרדים ומגורים. המגדל כולל קומות מפולשות במפלסים הגבוהים לרווחת דייריו ומשתמשיו, ומתוכנן על פי עקרונות הבנייה הירוקה.

לקוח: לקוחות פרטיים  

תקופת התכנון: 2015-היום

שטח התוכנית: כ-2.5 דונם 

נתונים נוספים: כ-77,000 מ"ר לשימושי מע"ר מעורבים: מסחר, תעסוקה ומגורים

סטטוס: התכנית לפני דיון להפקדה

bottom of page