top of page

רובעים ושכונות > שכונת הבאר, בית דגן

שכונת הבאר, בית דגן

תכנית בנין עיר לשכונת מגורים בבית דגן.

תכנית להקמת שכונת מגורים מגוונת על שטחי המשתלה המתפנה. הרחוב הראשי בשכונה מתעקל סביב רדיוס ההגנה על באר קיימת, ליצירת פארק ייחודי סביבה.

לקוח: רשות מקרקעי ישראל

תקופת התכנון: 2013-היום

שטח התוכנית: כ-58 דונם 

נתונים נוספים: 220 יח"ד, 1,100 מ"ר מסחר, 1,235 מ"ר למוסדות ציבור.

סטטוס: התכנית הומלצה להפקדה

bottom of page