top of page

רחובות ומתחמים  > מתחם הסינרמה, תל-אביב

מתחם הסינרמה, תל אביב

תכנית אב ותכנית בניין עיר למגרשי המע"ר משני צידי גשר יצחק שדה.

תכנית אב למתחם רחב משני צידי הגשר, ותכנית בניין עיר מפורטת למתחם המזרחי. התכנית כוללת בינוי שני מגדלי מגורים ושני מגדלי תעסוקה מעל מסד מסחרי ומגרש לצרכי ציבור. התכנית כוללת טיפול מיוחד במרחב הציבורי, לרבות הקמת שבילי אופניים, מדרכות רחבות, ופיתוח רחוב אנילביץ' כשדרה מסחרית המתחברת לפארק קירוי האיילון המתוכנן.

לקוח: עיריית תל-אביב

תקופת התכנון: 2015-היום

שטח התוכנית: כ-37 דונם    

נתונים נוספים: כ-204,000 מ"ר למגורים, מסחר ותעסוקה, 35-45 קומות

סטטוס: התכנית לפני דיון להפקדה

bottom of page