top of page

מבני מגורים > מגרשים 9-10 בגוש הגדול, תל אביב

מגרשים 9-10 בגוש הגדול, תל-אביב  

תכנון מפורט לשני בניינים משולבים יחד.

לקוח: לקוחות פרטיים  

תקופת התכנון: 2008-2015

שטח המגרש: כ-3 דונם    

נתונים נוספים: 2 מבנים, 62 יח"ד, כ-14,800 מ"ר בנוי

סטטוס: הושלמה הבניה

bottom of page