top of page

מבני ציבור > בית ספר תושיה, נתניה

בית ספר תושיה, נתניה  

בית ספר לילדים בעלי מגבלות מוטוריות ומנטאליות.

המבנה הקיים קטן ותפקודו לקוי. התכנית החדשה כוללת תכנון מחדש של המבנה הקיים והקמת מבנים חדשים ליצירת קמפוס מגובש.

לקוח: עיריית נתניה  

תקופת התכנון: 2000-2010

שטח המגרש: כ-2 דונם 

נתונים נוספים: כ-2,000 מ"ר בנוי

סטטוס: הושלמה הבניה 

bottom of page