top of page

מיוחדים > שדה התעופה חיפה

שדה התעופה חיפה

תכנית מתאר לשדרוג שדה התעופה הפנים-ארצי והתאמתו לצרכים ותקנים בינלאומיים.

לקוח: רשות שדות התעופה 

תקופת התכנון: 2015-היום

שטח התוכנית: כ-430 דונם

סטטוס: התכנית לפני דיון להפקדה

 

bottom of page