top of page

מיוחדים > שדה התעופה מחניים

שדה התעופה מחניים

תכנית מתאר לשדרוג שדה התעופה הפנים-ארצי.

התכנון מתמודד עם אתגרים מיוחדים הנובעים מסביבתו הטופוגרפית והבנויה של השדה.

לקוח: רשות שדות התעופה 

תקופת התכנון: 2003-היום

שטח התוכנית: כ-1,500 דונם

נתונים נוספים: כ-20,000 מ"ר בנוי

סטטוס: התכנית לפני דיון להפקדה

 

bottom of page