top of page

רחובות ומתחמים  > מתחם המסילה, הרצליה

מתחם המסילה, הרצליה  

תכנית בניין עיר למגרש ייחודי בהרצליה.

המגרש הייחודי בצורתו המשולשת נותר כמובלעת לא מתוכננת בלב מרקם עירוני של בניה פרטית צמודת קרקע. התכנית מתמודדת עם האתגר של עמידה בדרישות הצפיפות העירונית תוך רגישות לסביבתו הייחודית.

לקוח: לקוחות פרטיים  

תקופת התכנון: 2011-היום

שטח התוכנית: כ-10 דונם 

נתונים נוספים: 56 יח"ד

סטטוס: התכנית פורסמה למתן תוקף

bottom of page