top of page

מיוחדים > שיקוע מסילות החוף, חיפה

שיקוע מסילות החוף, חיפה  

בדיקת היתכנות וניתוח חלופות לשיקוע מסילת החוף בחיפה

העבודה כוללת ניתוח המרקם האורבאני משני צידי המסילה, הצגת הפוטנציאל במסגרת שיקוע המסילה, ניתוח חלופות הנדסיות והמלצות.

לקוח: רכבת ישראל  

תקופת התכנון: 2012-2015

שטח התוכנית: כ-500 דונם 

נתונים נוספים: אורך המקטע הנבדק כ-9 ק"מ

סטטוס: הוגש דו"ח מסכם   

 

bottom of page