top of page

רחובות ומתחמים  > מתחם המושבה, הוד השרון

מתחם המושבה, הוד השרון  

תכנית בניין עיר לשימור מבני המושבה ההיסטוריים ופיתוח מתחם עירוני מעורב.

התכנית מוסיפה מגורים, מסחר ושימושים ציבוריים תוך שימור אופי המרקם ההיסטורי של המושבה רמתיים ופיתוח מרחב ציבורי איכותי.

לקוח: עיריית הוד השרון  

תקופת התכנון: 2010 - היום

שטח התוכנית: כ-12 דונם   

נתונים נוספים: כ-120 יח"ד, ובנוסף כ-5,700 מ"ר לשימושי מסחר, תעסוקה, תיירות ומוסדות ציבור.

סטטוס: התכנית לפני דיון להפקדה

bottom of page