top of page

רחובות ומתחמים  > כיכר מגדיאל, הוד השרון

כיכר מגדיאל, הוד השרון 

תב"ע ותכנון מפורט לדופן המזרחית בכיכר קיימת.

הכיכר היא ליבה של המושבה ההיסטורית מגדיאל. התכנית מציעה תוספת זכויות בניה, וכן שימור מבנים קיימים ופיתוח הדופן המזרחית של הכיכר לשימושי מסחר ובילוי בשילוב מגורים.

לקוח: לקוחות פרטיים  

תקופת התכנון: 2010-2015

שטח התוכנית: כ-5.8 דונם   

נתונים נוספים: 74 יח"ד, כ-1,800 מ"ר למסחר, כ-575 מ"ר למוסדות ציבור.

סטטוס: התכנית פורסמה למתן תוקף

bottom of page