top of page

רחובות ומתחמים  > מתחם הרכב, ירושלים

מתחם הרכב, ירושלים  

תכנית בניין עיר למגרש מעורב שימושים, ירושלים.

התכנית כוללת הקמת שני מגדלים מעל מסד. המגדלים יכללו שימושים מעורבים, כולל תעסוקה, מסחר, מלונאות ושימושים מיוחדים בעלי אופי ציבורי תרבותי. התכנית במתכונת פיתוח מוטה תחבורה ציבורית, בהיקפי חניה מצומצמים.

לקוח: עיריית ירושלים 

תקופת התכנון: 2010-2013

שטח התוכנית: כ-7.7 דונם 

נתונים נוספים: 96,000 מ"ר לשימושי מסחר ותעסוקה

סטטוס: התכנית פורסמה למתן תוקף

bottom of page