top of page

 רובעים ושכונות > שכונת מגורים, רמת בית שמש

שכונת מגורים, רמת בית שמש  

תכנית בניין עיר ותכנית בינוי לביצוע לשכונת מגורים.

הקפדה על רשת רחובות ושדרות צפופה ונגישה להולכי רגל, תוך התאמה לטופוגרפיה הטבעית המשמעותית. כמו כן, התאמה לאוכלוסיה החרדית, ולהיבטים נופיים וסביבתיים.

לקוח: משרד הבינוי     

תקופת תכנון: 2010- היום

שטח התוכנית: כ-680 דונם 

נתונים נוספים: 2,446 יח"ד, כ-42,000 מ"ר לתעסוקה ומסחר, כ-175 דונם למוסדות ציבור.

סטטוס: התכנית אושרה, תכנון בינוי ופיתוח לביצוע בהכנה

bottom of page