top of page

רובעים ושכונות > רובע דב, תל אביב

רובע דב, תל אביב  

הצעה לפרוגראמה לתכנון מתחם שדה דב, תל אביב.

ההצעה התמודדה עם האתגר לתכנון מרקם עירוני בצפיפות גבוהה ובעירוב שימושים תוך השתלבות בסביבה החופית הייחודית, ובמרקם העירוני הקיים מסביב.

העבודה נעשתה בשיתוף חברת צ'מנסקי בן שחר.

לקוח: עיריית תל אביב

תקופת התכנון: 2012

שטח התוכנית: 1,370 דונם 

נתונים נוספים: כ-12,000-13,000 יח"ד, כ-120,000 מ"ר למסחר, כ-2,500 חדרי מלון, כ-280,000 מ"ר לתעסוקה, כ-192 דונם למבני ציבור, כ-340 דונם לשטחים פתוחים.

סטטוס: ההצעה לא זכתה בתחרות

bottom of page