top of page

מבני מגורים > מגרש 8, הגוש הגדול, תל אביב

מגרש 8, הגוש הגדול, תל-אביב 

תכנון מפורט לשני בניינים משולבים יחד.

לקוח: לקוחות פרטיים

תקופת התכנון: 2006-2015

שטח המגרש: כ-6 דונם    

נתונים נוספים:  2 מבני מגורים, 52 יח"ד, כ-13,200 מ"ר בנוי

סטטוס: הושלמה הבניה 

bottom of page