top of page

רחובות ומתחמים  > מתחם ספיר שיפר, פתח תקווה

מתחם ספיר שיפר, פתח תקווה  

תכנית בניין עיר לפינוי ובינוי מתחם מגורים בפתח תקווה.

תכנית לפינוי 40 יח"ד קיימות והקמת שלושה מבני מגורים ומבנה ציבור, תוך יצירת שצ"פ חדש וקישורו למערכת השטחים הפתוחים בסביבה.

לקוח: עיריית פתח תקוה  

תקופת התכנון: 2005-2013

שטח התוכנית: כ-22 דונם    

נתונים נוספים: כ- 200 יח"ד ומבנה לצרכי ציבור

סטטוס: התכנית פורסמה להפקדה

bottom of page