top of page

רובעים ושכונות > שכונת "אגם 3", נתניה

שכונת "אגם 3", נתניה

תכנית בניין עיר לשכונה חדשה בנתניה.

תכנון רובע מוטה תעסוקה במע"ר החדש של נתניה לפי תכנית המתאר של העיר.

השכונה שמה דגש על עירוב שימושים, כולל שילוב מגורים ושילוב מוסדות ציבור שכונתיים וכלל עירוניים.

לקוח: עיריית נתניה  

תקופת התכנון: 2010-2015

שטח התוכנית: כ-410 דונם    

נתונים נוספים: 1,062 יח"ד, כ-205,000 מ"ר מסחר ותעסוקה

סטטוס: התכנית פורסמה למתן תוקף

bottom of page