top of page

רחובות ומתחמים  > מתחם הסינרמה, תל אביב

מתחם הסינרמה, תל-אביב  

תכנית בניין עיר לשלושה מגרשים בסמוך לגשר יצחק שדה.

התכנון מאפשר הקמת מתחם אינטנסיבי מאד ומעורב שימושים המוקף במרחב ציבורי איכותי בלב המע"ר המטרופוליני ובסמוך למערכות הסעת המונים.

לקוח: עיריית תל אביב

תקופת התכנון: 2015-היום

שטח התוכנית: כ-37 דונם

נתונים נוספים: כ-208,000 מ"ר לשימושי תעסוקה, מסחר ומגורים

סטטוס: עריכת מסמכי התכנית

bottom of page