top of page

רחובות ומתחמים  > מבנה מגורים שיתופי, תל אביב

מבנה מגורים שיתופי, כוכב הצפון, תל-אביב  

תכנית בניין עיר למגרש פנימי בכוכב הצפון.

התכנית מאפשרת הקמת מבנה מגורים שיתופי ייחודי המאופיין בדירות קטנות ובשטחים נרחבים לשימוש ולרווחת דיירי הבניין והקהילה.

לקוח: לקוחות פרטיים    

תקופת התכנון: 2014-היום

שטח התוכנית: כ-1.4 דונם

נתונים נוספים: 59 יח"ד, כ-1,000 מ"ר לשימושים לרווחת דיירי הבניין והקהילה

סטטוס: התכנית הומלצה בוועדה המקומית

bottom of page