top of page

מיוחדים > שדה תעופה בין לאומי, תמנע

שדה תעופה בין לאומי, תמנע 

תכנית מתאר להקמת שדה תעופה בין לאומי חדש בתמנע.

בתכנון הושם דגש מיוחד על ההיבטים הסביבתיים והנופיים הייחודיים למיקום המדברי.

לקוח: רשות שדות התעופה   

תקופת התכנון: 2002-2010

שטח התוכנית: כ-7,500 דונם

נתונים נוספים: כ-180,000 מ"ר בנוי

סטטוס: התכנית פורסמה למתן תוקף

 

bottom of page