top of page

רחובות ומתחמים  > מתחם לאונרדו, תל אביב

מתחם ליאונרדו, תל אביב 

תכנית מתאר לבלוק עירוני בתחום המע"ר.

מהות ההצעה – בלוק עירוני המתוכנן בעירוב שימושים: מגורים, תעסוקה, מבנה ציבור, מסחר, חניון ושטח ציבורי פתוח.

לקוח: עיריית תל-אביב  

תקופת התכנון: 2003-היום

שטח התוכנית: כ-7.5 דונם    

נתונים נוספים: 57,000 מ"ר לשימושי מע"ר מעורבים.

סטטוס: התכנית לפני דיון להפקדה

bottom of page